Voorwaarden

We geven u uw kostbare tijd terug door één bron te creëren voor alle premium aanbiedingen, waardoor het niet meer nodig is om meerdere dealers of agenten te bezoeken om precies te vinden waarnaar u op zoek bent. Gebruiksvoorwaarden TheLuxeGuide

 1. Aanvaarding van voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op alle gebruikers van TheLuxeGuide, inclusief adverteerders. TheLuxeGuide biedt een verzameling online services (de "Service") die onderhevig zijn aan de Gebruiksvoorwaarden. Lees de gebruiksvoorwaarden aandachtig door. TheLuxeGuide biedt u de Dienst aan in ruil voor uw akkoord om aan deze Gebruiksvoorwaarden te voldoen. Door de Service te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in zich te houden aan en wettelijk gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet gebonden wilt zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden, bezoek of gebruik de Dienst dan niet. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle berichten, berichten, tekst, bestanden, afbeeldingen, foto's, video's, geluiden of ander materiaal ("Inhoud") op TheLuxeGuide.

Bovendien stemt u er bij het gebruik van bepaalde services mee in zich te houden aan alle toepasselijke geposte richtlijnen voor alle services, die van tijd tot tijd kunnen veranderen. Mocht u bezwaar maken tegen enige bepaling of voorwaarde van de Gebruiksvoorwaarden, eventuele richtlijnen of eventuele latere wijzigingen daarvan of op enigerlei wijze ontevreden worden over TheLuxeGuide, dan is uw enige mogelijkheid om het gebruik van de Service onmiddellijk te staken. TheLuxeGuide heeft het recht, maar is niet verplicht, om de Gebruiksvoorwaarden te handhaven.

Als u advertenties op TheLuxeGuide wilt plaatsen, moet u akkoord gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. Door een advertentie te plaatsen op TheLuxeGuide gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet gebonden wilt zijn aan deze gebruiksvoorwaarden, plaats dan geen advertenties op TheLuxeGuide. Alle advertenties die u plaatst, vallen verder onder deze Gebruiksvoorwaarden.

 

 1. Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

TheLuxeGuide behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen, aan te passen of anderszins aan te passen. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk na de publicatie ervan van kracht. U dient deze overeenkomst regelmatig te bekijken om er zeker van te zijn dat u bekend bent met de huidige Gebruiksvoorwaarden.

 

 1. Content

Alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Inhoud zijn het eigendom van, of worden met toestemming gebruikt door, TheLuxeGuide, en worden beschermd door de toepasselijke wetgeving. U begrijpt dat alle inhoud die is geplaatst op, verzonden via of anderszins beschikbaar is gesteld via de Service, uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de persoon van wie dergelijke inhoud afkomstig is. Meer specifiek bent u volledig verantwoordelijk voor elk afzonderlijk item ("Item") van Inhoud dat u plaatst of anderszins beschikbaar stelt via de Service. TheLuxeGuide heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de inhoud die via de service beschikbaar wordt gesteld, en door de service te gebruiken, kunt u worden blootgesteld aan inhoud die beledigend, onfatsoenlijk, onnauwkeurig, misleidend of anderszins verwerpelijk is. TheLuxeGuide garandeert op geen enkele manier de vertrouwelijkheid of uw privacy tijdens het contact met anderen via de TheLuxeGuide-site.

Bovendien kunnen de TheLuxeGuide-site en de inhoud die beschikbaar is via de Service links bevatten naar andere websites die volledig onafhankelijk zijn van TheLuxeGuide. Als u naar andere websites linkt, doet u dit op eigen risico. TheLuxeGuide stelt uitdrukkelijk dat het geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor andere websites. Houd er rekening mee dat dergelijke gelinkte websites privacyverklaringen en/of gebruiksvoorwaarden kunnen hebben die verschillen van die van TheLuxeGuide. op genoemde Inhoud, en dat TheLuxeGuide in geen geval op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn voor enige Inhoud of voor verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van Inhoud die is geplaatst of anderszins beschikbaar is gesteld via de Service.

TheLuxeGuide screent of keurt Inhoud niet vooraf goed, maar TheLuxeGuide heeft het recht (maar niet de verplichting) om naar eigen goeddunken Inhoud die beschikbaar is via de Dienst te weigeren, te verwijderen of te verplaatsen wegens het schenden van de Gebruiksvoorwaarden of de Privacybeleid of om een ​​andere reden.

 

 1. Inhoud, sites en services van derden

Onze site en inhoud die via de service beschikbaar is, kan kenmerken en functionaliteiten bevatten die u kunnen linken of u toegang kunnen geven tot inhoud van derden (bijv. andere websites) die volledig onafhankelijk is van TheLuxeGuide.

Uw interacties met fysieke of rechtspersonen die u hebt ontmoet via de Service, inclusief betaling en levering van goederen of diensten, en alle andere voorwaarden, garanties of verklaringen die verband houden met dergelijke transacties, zijn uitsluitend tussen u en dergelijke fysieke of rechtspersonen. U dient elk onderzoek in te stellen dat u nodig of gepast acht voordat u doorgaat met een online of offline transactie met een van deze derden. We raden u aan voorzichtig te zijn bij interactie met andere fysieke of rechtspersonen.

U stemt ermee in dat TheLuxeGuide niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van dergelijke transacties. Als er een geschil is tussen gebruikers op onze site, of tussen gebruikers en een derde partij, begrijpt u en stemt u ermee in dat TheLuxeGuide niet verplicht is hierbij betrokken te zijn. In het geval dat u een geschil heeft met een of meer andere gebruikers, vrijwaart u TheLuxeGuide hierbij expliciet en onherroepelijk van alle claims en schade die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met dergelijke geschillen en de Service.

 

 1. Vermoedelijke overtreding

Als u om welke reden dan ook van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, of als uw intellectuele eigendomsrechten anderszins zijn geschonden, neem dan contact op met de klantenservice van TheLuxeGuides.

Geef in dat geval onze klantenservice voldoende details zodat TheLuxeGuide het materiaal kan identificeren waarvan u beweert dat het inbreuk maakt, en geef een beschrijving van de inbreuk. Geef ook uw contactgegevens door.

 

 1. Gebruikers Content

U BEZIT AL UW GEBRUIKERSINHOUD, INCLUSIEF FOTO'S DIE U NAAR DE SITE UPLOADT.

Op een hoog niveau. Met de Service kunt u uw Foto's uploaden en plaatsen, evenals geschreven tekst, afbeeldingen, weblinks, locatie-informatie en andere inhoud ("Gebruikersinhoud"). Alle Gebruikersinhoud die u beschikbaar stelt op de Service, is eigendom van u of uw licentiegevers. We claimen geen eigendomsrecht op uw gebruikersinhoud - het is volledig, 100%, van u.

Beperkte licentie voor ons. U verleent ons een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie (met het recht op sublicentie) voor het hosten, opslaan, overdragen, weergeven, aanpassen, uitvoeren, reproduceren, wijzigen, vertalen en distribueren van uw Gebruikersinhoud (in zijn geheel of in deel) in alle mediaformaten en via alle mediakanalen (nu bekend of hierna ontwikkeld). U begrijpt dat we u niet zullen betalen voor enig gebruik van uw Foto's en dat uw Foto's voor gebruik beschikbaar zullen worden gesteld aan het publiek zonder u een toeschrijving of vergoeding te verstrekken.

Autoriteit. Wanneer u Foto's uploadt naar de Service, geeft u ons naast de licentie die u ons verleent om de Foto's openbaar te plaatsen en andere gebruikers toe te staan ​​ze te downloaden en te gebruiken, ook toestemming onder uw auteursrechten om eventuele schendingen van de sublicenties die we in de Service verlenen af ​​te dwingen. Foto's aan anderen. Met andere woorden, als een gebruiker misbruik maakt van een van uw Foto's die van de Service zijn gedownload, machtigt u ons om namens u uw auteursrechten op de Foto's af te dwingen. Als je hier meer over wilt weten, bekijk dan onze veelgestelde vragen.

Verklaringen en garanties. U bent als enige verantwoordelijk voor uw Gebruikersinhoud en alle gevolgen die optreden omdat u de Gebruikersinhoud op de Dienst hebt geüpload of geplaatst. Elke keer dat u Gebruikersinhoud uploadt of publiceert, verklaart en garandeert u ons dat:

U bent de maker en eigenaar van de Gebruikersinhoud of u hebt alle benodigde rechten van andere mensen of bedrijven om uw Gebruikersinhoud op de Service te gebruiken, en andere gebruikers toe te staan ​​deze te gebruiken, zoals voorzien in dit Artikel 6; en Uw gebruikersinhoud (inclusief zoals gebruikt door u, ons of andere gebruikers van de Service) maakt geen inbreuk op of maakt geen inbreuk op enig recht van derden, inclusief auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, publiciteitsrechten of morele rechten , of laster, laster of laster wie dan ook. Met andere woorden, uw Gebruikersinhoud moet uw originele werk zijn en u moet toestemming hebben van derden die rechten hebben op de Gebruikersinhoud voordat u de Gebruikersinhoud uploadt naar of plaatst op de Service.

Vrijwaring. Er is geen redelijke manier voor ons om alle Gebruikersinhoud te controleren die wordt geüpload naar of geplaatst op de Service, en we zijn niet verplicht jegens jou of de andere gebruikers om de Gebruikersinhoud die jij en andere gebruikers uploaden of posten naar de Service. Dit betekent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor Gebruikersinhoud op de Dienst en u stemt ermee in geen claims tegen ons in te dienen op grond van Gebruikersinhoud. Dat gezegd hebbende, kunnen we op elk moment Gebruikersinhoud van de Service verwijderen, bewerken, screenen of blokkeren (zonder u eerst op de hoogte te stellen) om welke reden dan ook, ook als we denken dat de Gebruikersinhoud in strijd is met deze Voorwaarden of anderszins aanstootgevend is. Wanneer u de Service gebruikt, wordt u blootgesteld aan de Gebruikersinhoud van andere gebruikers, waarvan sommige aanstootgevend, onnauwkeurig of onfatsoenlijk kunnen zijn. We kunnen claims onderzoeken waarin wordt beweerd dat gebruikersinhoud deze voorwaarden schendt en in die gevallen zullen wij alleen beslissen welke acties we moeten ondernemen (indien van toepassing) met betrekking tot de betreffende gebruikersinhoud.

 

 1. TheLuxeGuide misbruiken

Om ervoor te zorgen dat TheLuxeGuide werkt als een functionerende en smaakvolle omgeving, zijn er bepaalde beperkingen met betrekking tot wat u op de website mag plaatsen. Daarom stemt u ermee in om geen inhoud te posten, e-mailen, uploaden, verzenden of anderszins op enigerlei wijze te behandelen of beschikbaar te stellen:

Dat is onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, inbreuk makend op andermans privacy, of op enigerlei wijze schadelijk voor minderjarigen;

die pornografisch is of een mens afbeeldt die bezig is met werkelijk seksueel gedrag of ander seksueel gedrag;

die een individu of groep lastigvalt, vernedert, intimideert of haatdragend is jegens een individu of groep op basis van politieke geaardheid, religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap;

die zich voordoet als een persoon of entiteit of een valse verklaring geeft of anderszins een verkeerde voorstelling geeft van uw band met een persoon of entiteit;

Dat omvat persoonlijke of identificerende informatie over een andere persoon zonder de uitdrukkelijke toestemming van die persoon;

Dat is vals, bedrieglijk, misleidend, bedrieglijk of verkeerde informatie;

Dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van een partij, of inhoud die u niet gerechtigd bent beschikbaar te stellen onder enige wettelijke of contractuele relatie;

Dat is 'affiliatemarketing', 'junkmail', 'spam', 'phishingpogingen', 'kettingbrieven', 'piramidespelen' of ongevraagde commerciële advertenties;

Dat reclame maakt voor illegale diensten of de verkoop van artikelen waarvan de verkoop verboden of beperkt is door de toepasselijke wetgeving.

die virussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken;

Dat de normale stroom van dialoog verstoort met een buitensporige hoeveelheid Inhoud (overstromingsaanval) naar de Dienst, of dat anderszins een negatieve invloed heeft op het vermogen van andere gebruikers om de Dienst te gebruiken;

Die gebruik maakt van misleidende e-mailadressen, of vervalste headers of anderszins gemanipuleerde identificatoren om de oorsprong van de inhoud die via de Service wordt verzonden, te verhullen; of

Dat is in strijd met eventuele afspraken, zoals bijvoorbeeld geheimhoudingsovereenkomsten.

 

Bovendien gaat u ermee akkoord niet te doen:

Deelnemen aan enig gedrag dat een andere persoon beperkt in het gebruiken of genieten van de Service;

Contact opnemen met iedereen die heeft gevraagd om niet te worden gecontacteerd, of ongevraagd contact met iemand opnemen voor commerciële doeleinden of anderszins iemand stalken of lastigvallen;

Persoonsgegevens verzamelen over andere gebruikers voor commerciële of onwettige doeleinden;

Elk deel van TheLuxeGuide wijzigen, verwijderen, verstoren of anderszins beschadigen

Geautomatiseerde middelen gebruiken om gegevens van de Service te downloaden, inclusief gebruik van tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door TheLuxeGuide;

Gebruik "plaatsingsagenten", dwz externe agenten, diensten of tussenpersonen die aanbieden om Items namens anderen te posten, tenzij uitdrukkelijk goedgekeurd door TheLuxeGuide.

Pogingen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot de computersystemen van TheLuxeGuide of om deel te nemen aan activiteiten die de service of de TheLuxeGuide-website verstoren, de kwaliteit ervan verminderen, de prestaties verstoren of de functionaliteit ervan aantasten.

In het algemeen gaat u ermee akkoord af te zien van acties die (a) de zaken van TheLuxeGuide kunnen verstoren, beschadigen of exploiteren; (b) de infrastructuur van TheLuxeGuide kan overbelasten of onevenredig zwaar kan belasten; (c) wordt gebruikt in verband met of ten behoeve van een commerciële onderneming of concurrerend bedrijf; (d) vormen een ongeoorloofd gebruik of praktijk die in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden of het Privacybeleid; (e) een copyright- of handelsmerkvermelding, naam, merk, logo, URL, inhoud of items verwijdert, wijzigt of verbergt, inclusief maar niet beperkt tot bedrijfsnamen, contactgegevens, merken, logo's of URL's, of inhoud framet en (f) de toepasselijke wet- of regelgeving overtreedt.

 

 1. Uw toegang

TheLuxeGuide verleent u een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve licentie voor toegang tot de Service voor uw eigen persoonlijk gebruik. Deze licentie omvat niet: het verzamelen, samenvoegen, kopiëren, dupliceren, weergeven of afgeleid gebruik van de Service, noch enig gebruik van hulpmiddelen voor het verzamelen en extraheren van gegevens voor welk doel dan ook, tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door TheLuxeGuide.

 

 1. Privacy Policy

TheLuxeGuide heeft een privacybeleid opgesteld om gebruikers uit te leggen hoe hun informatie wordt verzameld en gebruikt, waarmee u ook akkoord gaat dat u bekend bent en dat deel uitmaakt van uw overeenkomst tijdens het gebruik van de service. U erkent verder en stemt ermee in dat TheLuxeGuide, naar eigen goeddunken, uw inhoud, evenals uw informatie, zoals e-mailadressen, IP-adressen, tijdstempels en andere gebruikersinformatie, kan bewaren of openbaar maken, indien dit wettelijk of anderszins vereist is. al dan niet onder bestuursdwang om de Gebruiksvoorwaarden af ​​te dwingen; reageren op beweringen dat enige inhoud de rechten van derden schendt; reageren op beweringen dat contactgegevens van een derde partij zonder toestemming zijn geplaatst; de rechten, eigendommen of veiligheid van TheLuxeGuide, zijn gebruikers of anderen te beschermen.

 

 1. Beperkingen op de service

U erkent dat TheLuxeGuide limieten kan stellen met betrekking tot het gebruik van de Service, zoals inclusief maar niet beperkt tot het aantal dagen dat Inhoud door de Service wordt bewaard, het aantal en de grootte van berichten beperken, het aantal en de grootte van e-mailberichten beperken , of andere inhoud die door de service kan worden verzonden of opgeslagen, en de frequentie waarmee u toegang hebt tot de service. U stemt ermee in dat TheLuxeGuide niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het verwijderen of niet opslaan van Inhoud die wordt onderhouden of verzonden door de Service. U erkent dat TheLuxeGuide zich het recht voorbehoudt om op elk moment de Service (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten, en dat TheLuxeGuide niet aansprakelijk is jegens u of iemand anders voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

 

 1. Beëindiging

U stemt ermee in dat TheLuxeGuide, naar eigen goeddunken, het recht heeft om uw account te verwijderen of te deactiveren, uw e-mail of IP-adres te blokkeren of anderszins uw toegang tot of gebruik van de Service of een deel daarvan te beëindigen, onmiddellijk en zonder kennisgeving, en te verwijderen en om welke reden dan ook alle Inhoud binnen de Service weggooien, inclusief maar niet beperkt tot, als TheLuxeGuide van mening is dat u in strijd met de Gebruiksvoorwaarden of het Privacybeleid hebt gehandeld.

Als u het adverteren bij TheLuxeGuide wilt stopzetten of stopzetten, kunt u dit doen door uw manager hiervan op de hoogte te stellen of hier een verzoek in te dienen vóór uw volgende betalingsdatum. U dient ten minste 30 dagen voor het verstrijken van uw abonnement op de hoogte te worden gesteld (14 dagen in het geval van een maandelijks abonnement).

 

 1. Eigendomsrechten van de Dienst en de Inhoud

Inhoud die op of via de Dienst wordt weergegeven, wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en internationale verdragen. Elke reproductie, wijziging, creatie van afgeleide werken van of herdistributie van de site of de inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TheLuxeGuide. U mag op geen enkele manier proberen enige broncode in de Service te achterhalen.

Hoewel TheLuxeGuide geen eigendom opeist van inhoud die zijn gebruikers plaatsen, verleent u door het plaatsen van inhoud op een openbaar deel van de Service automatisch, en verklaart en garandeert u dat u het recht hebt om te verlenen, aan TheLuxeGuide een onherroepelijke, niet-exclusieve, volledig betaalde, wereldwijde licentie om genoemde Inhoud te gebruiken, kopiëren, uitvoeren, weergeven en distribueren en om afgeleide werken voor te bereiden van, of op te nemen in andere werken, genoemde Inhoud, en om sublicenties van het voorgaande te verlenen en goed te keuren. Bovendien verleent u TheLuxeGuide automatisch alle rechten die nodig zijn om elke latere aggregatie, weergave, kopiëren, dupliceren, reproductie of exploitatie van de inhoud op de service door een partij voor welk doel dan ook te verbieden.

Noch u, noch iemand die door u is aangesteld, mag de TheLuxeGuide-site op enigerlei wijze wijzigen, noch mag u deze opnieuw publiceren, kopiëren, verzenden of verspreiden voor commercieel gebruik, voor het maken van afgeleide werken of voor openbare vertoning in welke vorm of op welke manier dan ook, behalve zoals toegestaan ​​in deze Gebruiksvoorwaarden. Niets in de Gebruiksvoorwaarden of op de TheLuxeGuide-site verleent enige licentie of recht, onder de intellectuele eigendomsrechten van TheLuxeGuide, of onder de intellectuele eigendomsrechten van derden.

U of iemand die door u is aangesteld, mag evenmin de Inhoud, inclusief maar niet beperkt tot Items, geheel of gedeeltelijk gebruiken, wijzigen, aanpassen, reverse-engineeren of anderszins exploiteren, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze Gebruiksvoorwaarden.

TheLuxeGuide kan (maar is niet verplicht tot) het afdwingen van al zijn intellectuele eigendomsrechten en andere wettelijke rechten voor zover wettelijk mogelijk, en kan waar nodig schadevergoeding, dwangmaatregelen, advocaatkosten en strafrechtelijke vervolging eisen. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan TheLuxeGuide.

 

 1. Afwijzing van garanties

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE TheLuxeGuide-SITE EN DE DIENST VOLLEDIG OP EIGEN RISICO IS. DE TheLuxeGuide-SITE EN DE SERVICE WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS"-BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK. ALLE EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES WORDEN UITDRUKKELIJK AFGEWEZEN. TheLuxeGuide WIJST ELKE GARANTIE AF VOOR ONDER MEER DE VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, NAUWKEURIGHEID EN PRESTATIES VAN DE WEBSITE. TheLuxeGuide WIJST ELKE GARANTIE AF VOOR ANDERE DIENSTEN OF GOEDEREN DIE WORDEN ONTVANGEN VIA OF GEADVERTEERD OP DE TheLuxeGuide-SITE OF DE SITES OF DIENST, OF DIE WORDEN TOEGEGAAN VIA ENIGE LINKS OP DE TheLuxeGuide-SITE. TheLuxeGuide WIJST ELKE GARANTIE AF VOOR VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN IN VERBAND MET DE SITE OF DE DIENST.

 

 1. Beperking van aansprakelijkheid

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZAL TheLuxeGuide AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN ENIG ASPECT VAN UW GEBRUIK VAN DE TheLuxeGuide-SITE OF DE SERVICE, VOLLEDIG ONGEACHT HOE DE SCHADE IS ONTSTAAN. DERGELIJKE BEPERKING ZAL EVENEENS VAN TOEPASSING ZIJN OP SCHADE DIE IS OPgelopen ALS GEVOLG VAN ANDERE DIENSTEN OF PRODUCTEN ONTVANGEN VIA OF GEADVERTEERD IN VERBAND MET DE TheLuxeGuide-SITE OF DE SERVICE OF ENIGE LINKS OP DE TheLuxeGuide-SITE.

 

 1. Vergoeding

U stemt ermee in TheLuxeGuide EN INDIEN VAN TOEPASSING EN GEASSOCIEERDE FYSIEKE OF RECHTSPERSONEN schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten en gerechtskosten gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit Inhoud die u indient, plaatst of beschikbaar stelt via de Service, uw gebruik van de Service, uw schending van de Gebruiksvoorwaarden, ADVERTEERDERSOVEREENKOMST OF PRIVACYBELEID, uw schending van een van de verklaringen en garanties hierin OF ANDERSZINS SCHENDING VAN DE GEEST VAN TheLuxeGuide EN DE TOEPASSELIJKE OVEREENKOMSTEN.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen

De gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en de relatie tussen u en TheLuxeGuide worden beheerst door de substantiële wetten van Nederland. U en TheLuxeGuide komen overeen dat alle geschillen en claims die voortvloeien uit of verband houden met dit contract, of de schending, beëindiging of ongeldigheid daarvan, zullen worden onderworpen aan arbitrage onder auspiciën van het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (het “NAI Reglement ”) van kracht op de datum waarop de kennisgeving van arbitrage wordt ingediend in overeenstemming met dergelijke regels. Het scheidsgerecht zal zijn samengesteld uit drie arbiters, benoemd overeenkomstig het NAI Reglement. De zetel en plaats van arbitrage is Amsterdam, Nederland, en de Engelse taal zal worden gebruikt tijdens de arbitrageprocedure.

Als een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, komen de partijen niettemin overeen dat de rechtbank moet trachten uitvoering te geven aan de intenties van de partijen zoals weergegeven in de bepaling en de andere bepalingen van de Voorwaarden van gebruik volledig van kracht blijven. U stemt ermee in dat, ongeacht enige andersluidende wet of wet, elke claim of rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Service of de Gebruiksvoorwaarden binnen één (1) jaar na een dergelijke claim of rechtsvordering moet worden ingediend. ontstond.

 

 1. Overtredingen

Meld vermoedelijke schendingen van de Gebruiksvoorwaarden of het Privacybeleid aan onze klantenservice.

 

 / 

Inloggen

Bericht Verzenden

Mijn favorieten

Uw abonnement kon niet worden opgeslagen. Probeer het opnieuw.
Uw abonnement is succesvol geweest.

Word lid van onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief voor samengestelde hoogtepunten van ons lifestyle-platform en exclusieve partneraanbiedingen